Zasady użytkowania

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej www.jakiewino.pl „Harmonia Win i Potraw”

Ten całkowicie darmowy wortal jest praktycznym i łatwym w użyciu przewodnikiem, który pozwoli Państwu dobrać najlepsze wino do wybranej potrawy.

Wchodząc na stronę www.jakiewino.pl - Harmonia Win i Potraw użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zgadza się przestrzegać wszelkich mających zastosowanie w nim praw. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Zasad, powinien zaniechać korzystania z wortalu www.jakiewino.pl - „Harmonia Win i Potraw”.

Strona internetowa www.jakiewino.pl - „Harmonia Win i Potraw” to wyszukiwarka pozwalająca Państwu na dobór najodpowiedniejszych win do danej potrawy. Podkreślamy, że przykłady cytowane w naszej wyszukiwarce są jedynie sugestiami, które mają Państwu pomóc w Waszym wyborze. Należy jednak podkreślić, iż dobór wina do potraw jest kwestią gustu, jest zatem możliwe dobranie jeszcze innych win do wybranych dań, niż te proponowane przez wyszukiwarkę. Poprzez swoje bogactwo, wortal www.jakiewino.pl - „Harmonia Win i Potraw” pozwoli Państwu odkryć nieznane Wam wina i z pewnością wzbogaci Państwa kuchnię o nowe pomysły.

Każdy odwiedzający wortal www.jakiewino.pl konsultuje i używa treści zawartych na tej stronie według własnego uznania. Autorzy strony www.jakiewino.pl zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem zawartych treści i ich używania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, reklamację lub stratę poniesioną przez Użytkownika www.jakiewino.pl - łącznie ze szkodami wyrównawczymi, rekompensatami, szkodami przypadkowymi, bezpośrednimi, pośrednimi, szczególnymi, następczymi, szkodami bez ograniczeń, straconymi zyskami, straconą sprzedażą bądź transakcjami, wydatkami, inwestycjami lub zobowiązaniami, szkodami wynikającymi z zawartych danych, z nieumiejętności wykorzystywania danych. Ponadto, zrzekamy się również wszelkiej odpowiedzialności związanej z pojawieniem się wirusów oraz w żadnym wypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za szkody materialne dotyczące sprzętu, w szczególności komputera, wszelkiego oprogramowania, urządzeń sieciowych takich jak modem, telefon lub innych urządzeń służących do łączenia się z siecią web i jej użytkowaniem.

Korzystając z naszego wortalu macie Państwo prawo wykorzystywać zawarte w nim informacje dla celów osobistych. Korzystanie z naszego wortalu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nie wykorzystywanie strony internetowej www.jakiewino.pl do jakichkolwiek nielegalnych celów. Zabrania się rozpowszechniania treści tu zawartych lub wykorzystywania ich dla celów komercyjnych bez naszej pisemnej zgody. Treści zawarte na stronie www.jakiewino.pl dostępne są dla użytkowników w wersji aktualnej z „ewentualnymi blędami”, za które nie odpowiadamy. Serwis jest regularnie aktualizowany o nowe potrawy.

Na stronie internetowej www.jakiewino.pl - Harmonia Win i Potraw znajdą Państwo linki innych serwisów i wortali enologicznych, imprez targowych, serwisów promujących przemysł produkcji wina itp, które zawarte są wyłącznie w celu ułatwienia naszym użytkownikom dostępu do różnorodnych źródeł informacji, nad treścią których nie mamy żadnej kontroli.

Wortal www.jakiewino.pl - „Harmonia Win i Potraw” to niezbędnik i źródło nowoczesnego mariażu pomiędzy winem, a potrawami. Przewodnik ten jest niezbędny dla tych wszystkich, którzy lubią gotować i potrzebują szybkiej porady w sztuce tworzenia jedności między winem i potrawą, tak aby stała się dla nich niezapomnianym doświadczeniem kulinarnym.

Wyszukiwarka odpowiedniego wina do danej potrawy www.jakiewino.pl - „Harmonia Win i Potraw” nie promuje spożywania alkoholu.

Nadużywanie alkoholu jest szkodliwe dla zdrowia. Spożywać z umiarem !

Każdy użytkownik wyświetla i wykorzystuje zawartość tej strony dla własnych potrzeb. Wortal www.jakiewino.pl „Harmonia Win i Potraw” (www.jakiewino.pl/ www.jakiewino.com/ www.jakiewino.com.pl/ www.jakiewina.pl/ www.jakiewina.com) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawarte treści i ich wykorzystanie.Pamiętajmy, że dobór wina do potrawy to również kwestia gustu.

                                                          

                                  ~ * ~
 

Zasady zamieszczania reklam na stronach internetowych:

www.jakiewino.pl
www.jakiewino.com
www.jakiewino.com.pl
www.jakiewina.pl
www.jakiewina.com1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania do emisji reklam on-line w internetowym Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw

a) Wydawca –  Wortal Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw

b) Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia reklamy w internetowym wydaniu Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw, na stronach internetowych www.jakiewino.pl/ www.jakiewino.com/ www.jakiewino.com.pl/ www.jakiewina.pl/ www.jakiewina.com     

c) Reklama on-line – jest to reklama w postaci modułu reklamowego, o formacie kwadratu lub prostokąta, zamieszczana w Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw, na stronach internetowych www.jakiewino.pl/ www.jakiewino.com/ www.jakiewino.com.pl/ www.jakiewina.pl/ www.jakiewina.com

d) moduł reklamowy– to prostokąt którego długość dłuższego boku równa jest 130 px (krótszy bok jest propoporcjonalny do rozmiaru reklamy) lub kwadrat o wymiarach 130 px x 130 px, będące podstawową formą zamieszczania reklam on-line w Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw, na stronach internetowych www.jakiewino.pl/ www.jakiewino.com/ www.jakiewino.com.pl/ www.jakiewina.pl/ www.jakiewina.com     

2. Zamówienie – jest składane w formie pisemnej przez wysyłkę formularza drogą elektroniczną (e-mail) przez Reklamodawcę na wykonanie usługi polegającej na zamieszczeniu reklamy on-line w Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw, na stronach internetowych www.jakiewino.pl/ www.jakiewino.com/ www.jakiewino.com.pl/ www.jakiewina.pl/ www.jakiewina.com

3. Okresem emisji reklamy on-line, umieszczanej na stronach internetowych www.jakiewino.pl/ www.jakiewino.com/ www.jakiewino.com.pl/ www.jakiewina.pl/ www.jakiewina.com jest okres 1 roku.

4. Miejsce i forma emisji reklamy online – ukaże się ona wszystkich stronach  Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw, losowo, rotacyjnie.

5. Reklamę w formie gotowej do publikacji (zgodną ze specyfikacją) należy dostarczyć drogą elektroniczną (e-mail) Wortalowi Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw łącznie z formularzem zamówienia emisji reklamy w wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw.

6. Wymagania techniczne:

a) Wortal Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw przyjmuje do emisji materiały w formacie jpg.

b) Do każdego rodzaju reklamy graficznej będzie przypisany adres URL, na który następuje przekierowanie po kliknięciu na reklamę online..

c) Przekierowanie może odbyć się wyłącznie po kliknięciu w reklamę  przez użytkownika stron internetowego  Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw.

d) Wydawca ma prawo odmówić przyjęcia do emisji nadesłanych materiałów, jeżeli ich jakość nie gwarantuje dobrej jakości reklamy.

7. Zamówioną emisję reklamy należy opłacić przed emisją, czyli do dnia poprzedzającego emisję włącznie - płatność z góry.

8. Ceny reklamy on-line w serwisie internetowym Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw uzależnione sa od czasu wyświetlania reklamy. Najkrótszy czas wyświetlania modułu reklamowego to 1 rok.

9. Ceny wyświetlania modułu reklamowego na WSZYSTKICH stronach  Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw

a) prostokąt - długość dłuższego boku 130 px** - ceny za 1 rok emisji reklamy - indywidualna wycena po zapoznaniu sie z wymaganiami Reklamodawcy.

b) kwadrat o wymiarach 130 px x 130 px - cena za 1 rok emisji reklamy - indywidualna wycena po zapoznaniu się z wymaganiami Reklamodawcy.

** (krótszy bok jest propoporcjonalny do rozmiaru reklamy)

10. Platność nalezy uiścić przelewem bankowym na konto podane w formularzu zam
ówienia.

11. Koszty przelewu należności, w wypadku dokonywania wpłaty z zagranicy oraz koszty banku zagranicznego, ponosi Reklamodawca.

12. Nieterminowe płatności powodować będą utratę ewentualnie umówionych upustów oraz naliczanie odsetek według stopy odpowiadającej dwukrotności odsetek ustawowych.

13. Wortal Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw może bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu:

a) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie reklamy, albo żądać dokonania zmian, jeżeli:
-  treść lub forma reklamy są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, tematyką i treściami Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw, zasadami współżycia społecznego, oraz narusza interes wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw.
-  gdy treśc lub forma reklamy on-line narusza prawa osób trzecich;
-  osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem przepisów prawa lub innych norm zgłosiły zastrzeżenia dotyczące reklam Reklamodawcy.

b) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie reklamy, jeżeli Wortal Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw nie otrzyma płatności za zamieszczane reklamy.

14. Reklamodawca zobowiązany jest zapewnić Wortal Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw, że ma on prawo posługiwać się użytymi w reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem. Reklamodawca składając zamówienie potwierdza, że powyższy obowiązek został spełniony, a zamawiana reklama nie jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.

15. Konieczność naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Wortalowi Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw w związku z treścią lub formą Państwa reklamy leży po stronie Reklamodawcy.

16. Złożenie zamówienia przez Reklamodawcę na zamieszczenie reklamy on-line jest równoznaczne z oświadczeniem, że przysługują mu wszelkie prawa na dobrach niematerialnych.

** Formularz zamówienia stanowi załącznik numer jeden, który jest integralną cześcią niniejszych zasad zamieszczania reklam on-line w internetowym Wortalu Jakie Wino – Harmonia Win i Potraw.

17. W przypadku nieukazania się reklamy on-line ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do upustu lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem uiszczonej opłaty.

18.W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2010.
Created by 4lc Ta strona jest przeznaczona dla osób mających ukończone 18 lat.